• styria@chess.at
  • Karmeliterplatz 2/I, 8010 Graz