• styria@chess.at
  • Karmeliterplatz 2/I, 8010 Graz

60 Jahre Schachklub Kindberg . . .